Compliance
Świat pojazdów ciężarowych

Compliance

Przestrzeganie przepisów i zasad korporacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że tylko ci, którzy postępują odpowiedzialnie, mogą osiągnąć trwały sukces w dłuższej perspektywie. Dla nas oznacza to coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa, ponieważ staramy się również dostosować nasze działania do wspólnych zasad i wartości. 

 

Bom jungo bruengger 20190717 w768xh432 cutout

„Trwały sukces to nie tylko wyniki finansowe firmy. Dzięki kulturze uczciwości dbamy o to, aby firma Daimler spełniała wymagania stawiane przyszłej mobilności”.

Renata Jungo Brüngger, Członek Zarządu Daimler AG ds. Integrity and Legal Affairs

Ze względu na ich strategiczne znaczenie, połączyliśmy działy do spraw Integrity, Compliance i kwestii prawnych w ramach jednego obszaru działalności Zarządu. Ten obszar działalności Zarządu wspiera działy i jednostki w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia, aby kwestie te pozostały integralną częścią ich organizacji. Uczciwość i Compliance postrzegamy jako niezmienne elementy kultury korporacyjnej i codziennej działalności biznesowej, które przyczyniają się do trwałego sukcesu firmy. Podstawą jest Kodeks Zasad, który definiuje wytyczne dotyczące codziennego postępowania w biznesie, zapewnia pracownikom ukierunkowanie i pomaga im podejmować właściwe decyzje nawet w trudnych sytuacjach biznesowych. Uzupełnieniem Kodeksu Zasad są nasze wewnętrzne zasady i wytyczne.

Kultura uczciwości. Uczciwość jest jedną z czterech wartości korporacyjnych, które stanowią podstawę naszej działalności. Uczciwość oznacza dla nas działanie zgodne z zasadami etycznymi. Dlatego też dążymy nie tylko do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i dobrowolnych zobowiązań, ale także do tego, aby żyć zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi i nie unikać podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania krytycznych kwestii. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać zasad naszej kultury uczciwości jako zgodnych z własnymi przekonaniami.

Broszura dla partnerów biznesowych. Dla firmy Daimler uczciwe działanie jest stanowczym wymogiem współpracy i partnerstwa opartych na zaufaniu. W broszurze „Etyczny biznes: nasze oczekiwania względem partnerów biznesowych” firma Daimler prezentuje swoje zasady etyczne i związane z nimi oczekiwania wobec partnerów biznesowych. Broszura jest skierowana do wszystkich partnerów na całym świecie i ma na celu wzmocnienie świadomości w zakresie uczciwości i etyki w biznesie.

Standardy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców. Nasze Standardy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców podsumowują wszystkie zrównoważone wymagania biznesowe dla naszych dostawców i przekazują nasze oczekiwania dotyczące warunków pracy, poszanowania i przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, a także etyki biznesowej i zgodności z przepisami. Standardy są podstawą relacji biznesowych z dostawcami na całym świecie. Nasi bezpośredni dostawcy są zobowiązani nie tylko do przestrzegania naszych standardów zrównoważonego rozwoju, ale także do przekazywania ich swoim pracownikom i przekazywania ich swoim dostawcom. Wspieramy w tym naszych bezpośrednich dostawców ukierunkowane informacje i kwalifikacje. Główną platformą komunikacyjną dla dostawców jest Portal Dostawców Daimlera.

Moduł szkoleniowy Standardy Compliance. W oparciu o Standardy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców, Standardy Partnerów Biznesowych i nasz Kodeks Zasad, zapraszamy  naszych partnerów handlowych i dostawców do wzięcia udziału w module szkoleniowym  dotyczącym standardów Compliance. Ten internetowy moduł ma na celu pokazanie naszym partnerom, które zasady w zakresie uczciwości i zgodności kierują nas do Daimlera i jakie oczekiwania z nim wiążemy. Jednocześnie chcemy zwiększyć świadomość naszych partnerów biznesowych na temat prawidłowego postępowania z możliwymi zagrożeniami związanymi z integralnością i zgodnością.

W górę